top of page

Polityka prywatności danych osobowych www.mienijewelry.com

§1 Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego www.mienijewelry.com, jest Klementyna Kostrzębska, ul. Tarnowska 6, 54 – 030 Wrocław, NIP 8951775064, REGON 369078230.

 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   

§2 Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  a) Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.mienijewelry.com za pośrednictwem, którego Użytkownik/Kupujący może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem danych/ Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy, zawrzeć Umowę sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę,
  b) Administrator danych osobowych/Sprzedający - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez Klementynę Kostrzębską, ul. Tarnowską 6, 54 – 030 Wrocław,
  c) Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, której dane dotyczą oraz która dokonuje zakupu produktów oferowanych w Sklepie,
  d) Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe,
  e) Umowa sprzedaży - umowa zobowiązująca do przeniesie własności oferowanych przez Sprzedawcę produktów, na rzecz Kupującego.

   

§3 Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu:
  a) zawarcia Umowy sprzedaży oraz przeprowadzenia Transakcji sprzedaży z Użytkownikiem,                                                                                  b) kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/oraz telefonu, w celu prawidłowego realizowania Umowy, jeżeli jest to konieczne.

 2. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail, w celu dostarczania za poradnictwem poczty elektronicznej informacji marketingowych, jest dobrowolne.
   

§4 Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  a) wypełnienie formularza z danymi podczas procesu zawarcia Umowy sprzedaży oraz Transakcji sprzedaży,
  b) bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Sklepie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

   

§5 Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji przedmiotu działalności przez Administratora danych osobowych/Sprzedającego.
   

§6 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
  a) przez okres trwania zawartej Umowy,
  b) przez okres niezbędny do udokumentowania realizacji Umowy, 
  d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Użytkownika, którego dane dotyczą.

   

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
  c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się               z administratorem danych.
   

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.

Dołącz do klubu Mieni i jako pierwsza dowiaduj się o nowościach.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji marketingowych.

bottom of page